قیمت کفپوش اپوکسی پارکینگ-قیمت کفپوش پلی یورتان پارکینگ

قیمت کفپوش اپوکسی پارکینگ-قیمت کفپوش پلی یورتان پارکینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت کفپوش اپوکسی پارکینگی-قیمت کفپوش پلی یورتان پارکینگی

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

 

 

فروش مواد کفپوش اپوکسی-مواد لازم-موارد مصرف-مواد تشکیل دهنده -فروش مواد اولیه

فروش مواد کفپوش اپوکسی-مواد لازم-موارد مصرف-مواد تشکیل دهنده -فروش مواد اولیه

کفپوش اپوکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش مواد کفپوش اپوکسی مواد لازم برای کفپوش اپوکسی موارد مصرف کفپوش اپوکسی مواد تشکیل دهنده کفپوش اپوکسی فروش مواد اولیه

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

 

قیمت اجرای کفپوشهای صنعتی انتی استاتیک

قیمت اجرای کفپوشهای صنعتی انتی استاتیک

قیمت اجرای کفپوش انتی استاتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت اجرای کفپوشهای صنعتی انتی استاتیک

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

اجرای کفپوش اپوکسی انتی استاتیک

اجرای کفپوش اپوکسی انتی استاتیک

اجرای کفپوش اپوکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای کفپوش اپوکسی انتی استاتیک

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

ابزار کار کفپوش اپوکسی-ابزار اجرای کفپوش اپوکسی

ابزار کار کفپوش اپوکسی-ابزار اجرای کفپوش اپوکسی

ابزار کار کفپوش اپوکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار کار کفپوش اپوکسی-ابزار اجرای کفپوش اپوکسی

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

اموزش اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی-اموزش کفپوش اپوکسی

اموزش اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی-اموزش کفپوش اپوکسی

اموزش اجرای کفپوش اپوکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی-اموزش کفپوش اپوکسی

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی-اموزش کفپوش اپوکسی

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

قیمت کفپوش اپوکسی و پلی اورتان|اجرای کفپوش اپوکسی پلی اورتان

قیمت کفپوش اپوکسی و پلی اورتان|اجرای کفپوش اپوکسی پلی اورتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت کفپوش اپوکسی و پلی اورتان|اجرای کفپوش اپوکسی پلی اورتان

 

خدمات ما در شهر های:

تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج

 

مقایسه کفپوش پلی اورتان و کفپوش اپوکسی

ویژگی های کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان

در مورد انتخاب بین کفپوش اپوکسی و یا کفپوش پلی یورتان باید در مرحله آخر در نظر گرفت زیرا اول از همه باید در مورد استفاده نوع مواد برای پروژه تصمیم گرفت. مسلما تبدیل شدن کفپوشی به کفپوش پلی اورتان دیگر کاری سخت میباشد ولی با توجه به ویژگی های آن میتوانید جایگزین کنید. از ویژگی های مشترک کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان به محافظت کفپوش در برابر هرگونه لکه و آلودگی ، آسیب پذیری بسیار کم ، مقاوم در برابر مواد شیمیایی آسیب رسان مانند مایعاتی چون روغن اشاره نمود. این دو نوع کفپوش هر دو در برابر نور ویژگی بازتاب را دارا هستند ، از مهمترین مزایای کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان ، به دلیل داشتن جنس فوق العاده ، آلوده شدن آن سخت و تمیز کردن آسان است.

مزایای و معایب کفپوش پلی اورتان و اپوکسی

۱-البته بستر برای انواع کفپوش از جمله اپوکسی و کفپوش پلی اورتان متفاوت میباشد.

۲-یعنی باید متناسب با محلی که میخواهید کفپوش را اعمال نمایید.

۳-یک از انواع کفپوش را انتخاب کنید تا متناسب با محیط عمل کند.

۴-یکی از مزایای جالب کفپوش اپوکسی به جای یک پلیمر ترموست بوده.

۵-در سه فرمولاسیون مختلف برای کفپوش گاراژ آماده سازی میشود.

۶-اپوکسی در این مکان باید جامد بوده و از اپوکسی مایع نباید استفاده نمود.

۷-ضخامت کفپوش اپوکسی در منزل و یا پارکینگ بسیار متناسب بوده.

۸-به طور مثال از ۳ میلیمتر ضخامت آغاز شده و تا بیش از ۱۰ میلیمتر نیز میتوان اجرا کرد.

۹-زمانی که اپوکسی جامد را اعمال می کنیم.

۱۰-سطح بسیار سخت ، ضخیم و تاثیراتی مطلوب دیده می شود.

انتخاب بین کفپوش پلی اورتان و کفپوش اپوکسی

نسبت به کفپوش اپوکسی معال ۳ به ۱ است و یکی دیگر از مزایای کفپوش پلی اورتان نسبت به کفپوش اپوکسی میتوان به مقاومت شیمیایی بهتر اشاره کرد مانند مقاومت انواع حلال هایی مثل کلرید متیلن که ماده اولیه در رنگ است. پلی اورتان نسبت به رطوبت و نوسانات هوای قوی پایدار باقی می ماند. با برخورد اشعه های نور خورشید به اپوکسی روشن باعث ایجاد رنگ زرد بر روی کفپوش می شود که این رنگ زرد به مراتب کمتر بر روی پلی اورتان مشاهده میشود.

مقاومت کفپوش پلی اورتان در برابر سایش

حال برای این که رنگ زرد ایجاد شده توسط نور خورشید را کاهش داد ، رنگ پلی یورتان برای کفپوش قبل از اعمال پایانی باید اضافه نمود. در مجموع میتوان گفت کفپوش پلی یورتان دارای مزایای بهتر و با ارزش بالاتر بوده و بهتر از اپوکسی می باشد.

اماده ارائه خدمات در تهران و شهرستان های استان آذربایجان شرقی [+] استان آذربایجان غربی [+] استان اردبیل [+] استان اصفهان [+] استان البرز [+] استان ایلام [+] استان بوشهر [+] استان تهران [+] استان چهارمحال و بختیاری [+] استان خراسان جنوبی [+] استان خراسان رضوی [+] استان خراسان شمالی [+] استان خوزستان [+] استان زنجان [+] استان سمنان [+] استان سیستان و بلوچستان [+] استان فارس [+] استان قزوین [+] استان قم [+] استان کردستان [+] استان کرمان [+] استان کرمانشاه [+] استان کهگیلویه و بویراحمد [+] استان گلستان [+] استان گیلان [+] استان لرستان [+] استان مازندران [+] استان مرکزی [+] هرمزگان [+] استان همدان [+] استان یزد